VBA TỰ ĐỘNG HÓA EXCEL VÀ CÁC PHẦN MỀM GXD
Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD) là đơn vị hàng đầu phát triển các phần mềm xây dựng chạy trên Excel. GXD có sẵn các công việc phát triển phần mềm, có nhiều cơ hội cần Freelancer.
Gia nhập với chúng tôi link Zalo, Facebook ở trên.

Học và luyện lập trình Visual Basic For Applications (VBA) với thầy Nguyễn Thế Anh, Cty CP Giá Xây Dựng, người truyền nhiệt huyết cho các kỹ sư xây dựng tự động hóa các công việc buồn tẻ, nhàm chán.

Bước khởi đầu rất quan trọng, nếu trơn tru và suôn sẻ thì sẽ tạo hứng khởi, ngược lại gặp lỗi không xử lý được thì bắt đầu nản. Thường chỉ cần có người dìu dắt được qua bước bỡ ngỡ ban đầu là sẽ ngon. Với các video và code mẫu dưới đây sẽ giúp bạn ra nhập thế giới lập trình VBA dễ dàng

# I. CÁC HÀM DỰNG

Hàm dựng là hàm Excel không có sẵn, do anh em mình dùng Excel rồi dựng ra (viết code, lập trình) theo yêu cầu riêng.

# 1. Hàm VND

Video này sẽ hướng dẫn bạn thêm đoạn mã VBA hàm VND vào file Excel để đọc số tiền thành bằng chữ. Hàm VND hữu ích cho các bạn kinh tế, tài chính, dự toán... những ai hay phải làm việc với bảng tính tiền và phải đọc số tiền thành bằng chữ.

Bạn copy code hàm VND sau để sử dụng:

Function vnd(conso) As String
 Dim nSheet As String
 nSheet = ActiveSheet.Name
 If nSheet <> "VLHT XD" And nSheet <> "VLHT TB" Then
  s09 = Array("", " m" & ChrW$(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW$(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW$(225) & "u", " b" & ChrW$(7843) & "y", " t" & ChrW$(225) & "m", " ch" & ChrW$(237) & "n")
  lop3 = Array("", " tri" & ChrW$(7879) & "u", " ngh" & ChrW$(236) & "n", " t" & ChrW$(7927))
  If Trim(conso) = "" Then
    vnd = ""
  ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
  If conso < 0 Then dau = ChrW$(226) & "m " Else dau = ""
    conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
    conso = " " & conso
    conso = Replace(conso, ",", "", 1)
    vt = InStr(1, conso, "E")
  If vt > 0 Then
    sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
    conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
    conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
  End If
    conso = Trim(conso)
    sochuso = Len(conso) Mod 9
  If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
    docso = ""
    i = 1
    LOP = 1
  Do
    n1 = Mid(conso, i, 1)
    n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
    n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
    baso = Mid(conso, i, 3)
    i = i + 3
  If n1 & n2 & n3 = "000" Then
    If docso <> "" And LOP = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW$(7927) Else s123 = ""
    Else
    If n1 = 0 Then
      If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW$(244) & "ng tr" & ChrW$(259) & "m"
      Else
        s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW$(259) & "m"
    End If
    If n2 = 0 Then
    If s1 = "" Or n3 = 0 Then
      s2 = ""
    Else
    s2 = " linh"
    End If
  Else
    If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW$(432) & ChrW$(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i"
    End If
  If n3 = 1 Then
    If n2 = 1 Or n2 = 0 Then S3 = " m" & ChrW$(7897) & "t" Else S3 = " m" & ChrW$(7889) & "t"
      ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
      S3 = " l" & ChrW$(259) & "m"
      ElseIf n3 = 4 And n2 <> 1 And n2 <> 4 And n1 = 4 Then S3 = " t" & ChrW$(432)
      Else
      S3 = s09(n3)
    End If
    If i > Len(conso) Then
      s123 = s1 & s2 & S3
      Else
        s123 = s1 & s2 & S3 & lop3(LOP)
    End If
  End If
    LOP = LOP + 1
  If LOP > 3 Then LOP = 1
    If docso <> "" And s123 <> "" Then
    docso = docso & ","
 End If
    docso = docso & s123
 If i > Len(conso) Then Exit Do
 Loop
  vnd = UCase(Left(dau & Trim(docso), 1)) & Mid(dau & Trim(docso), 2) & " " & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng."
 If Left(vnd, 2) = "T" & ChrW(432) Then
  vnd = "B" & ChrW(7889) & "n" & Right(vnd, (Len(vnd) - 2))
 End If
 Else
  vnd = conso
 End If
 End If
 End Function

# 2. Hàm USD

Tương tự hàm VND, nhưng hàm USD đọc số tiền Đô la thành chữ tiếng Anh. Bạn copy đoạn mã VBA thực hiện hàm USD vào file Excel và chạy.

Function USD(Tien)
  If Tien = 0 Then
   Toread = "None"
  Else
   SP = Space(1)
   RR = Space(0)
   Donvi = RR: Hchuc = RR: Khung = RR
   Donvi = Donvi + "one   two   three  four   "
   Donvi = Donvi + "five   six   seven  eight  "
   Donvi = Donvi + "nine   ten   eleven  twelve  "
   Donvi = Donvi + "thirteen fourteen fifteen sixteen "
   Donvi = Donvi + "seventeeneighteen nineteen "
   Hchuc = Hchuc + "twenty  thirty  forty  fifty  "
   Hchuc = Hchuc + "sixty  seventy eighty  ninety  "
   Khung = Khung + "billion milion  thousand dollars cents  "
   If Tien < 0 Then
    Toread = "Minus "
   Else
    Toread = RR
   End If
   Chuoi = Format(Abs(Tien), "############.00")
   Chuoi = Right(Space(12) + Chuoi, 15)
   For i = 1 To 5
    NHOM = Mid(Chuoi, i * 3 - 2, 3)
    If NHOM <> Space(3) Then
     Select Case NHOM
     Case "000"
      If i = 4 And Abs(Tien) > 1 Then
       Word = "dollars "
      Else
       Word = RR
      End If
     Case ".00"
      Word = "only"
     Case Else
      X = Val(Left(NHOM, 1))
      Y = Val(Mid(NHOM, 2, 1))
      Z = Val(Right(NHOM, 1))
      W = Val(Right(NHOM, 2))
      If X = 0 Then
       Word = RR
      Else
       Word = Trim(Mid(Donvi, X * 9 - 8, 9)) + " hundred "
       If W > 0 And W < 21 Then
        Word = Word + "and "
       End If
      End If
      If i = 5 And Abs(Tien) > 1 Then
       Word = "and " + Word
      End If
      If W < 20 And W > 0 Then
       Word = Word + Trim(Mid(Donvi, W * 9 - 8, 9)) + SP
      Else
       If W >= 20 Then
        Word = Word + Trim(Mid(Hchuc, (Y - 1) * 9 - 8, 9)) + SP
        If Z > 0 Then
         Word = Word + Trim(Mid(Donvi, Z * 9 - 8, 9)) + SP
        End If
       End If
      End If
      Word = Word + Trim(Mid(Khung, i * 9 - 8, 9)) + SP
     End Select
     Toread = Toread + Word
    End If
   Next i
  End If
 USD = Trim(UCase(Left(Toread, 1)) + Mid(Toread, 2))
 If Right(USD, 9) = "and cents" Then
 USD = Left(USD, Len(USD) - 10)
 End If
 End Function

# 3. Hàm Khối lượng Kl

Hàm Kl giúp tính toán khối lượng công tác xây dựng. Ứng dụng trong các file phần mềm GXD như: phần mềm Dự toán GXD, Dự thầu GXD, Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD và file Excel bất kỳ.

Public Function kl(strText As String)
 If Right(strText, 1) = " " Then
 kl = "0"
 Else
 strText = Replace(strText, "m2", "")
 strText = Replace(strText, "m3", "")
 strText = Replace(strText, "M2", "")
 strText = Replace(strText, "M3", "")
 strText = Replace(strText, ",", ".")

   If vitri(" ", strText) < Len(strText) And vitri(" ", strText) > 1 Then
   strText = Right(strText, Len(strText) - vitri(" ", strText))
   'Else
   End If

   kl = ""
   For i = 1 To Len(strText)
     kytu = Mid(strText, i, 1)
     ktdb = Mid(strText, i, 4)
     If kytu = "0" Or kytu = "1" Or kytu = "2" Or kytu = "3" Or kytu = "4" Or kytu = "5" Or kytu = "6" Or kytu = "7" _
       Or kytu = "8" Or kytu = "9" Or kytu = "+" Or kytu = "-" Or kytu = "*" Or kytu = "/" Or kytu = "^" Or kytu = "." _
       Or kytu = "," Or kytu = "(" Or kytu = ")" Or kytu = "%" Or kytu = "x" Or kytu = "X" Or ktdb = "sqrt" Or ktdb = "Sqrt" Or ktdb = "SQRT" Then
       If ktdb = "sqrt" Or ktdb = "Sqrt" Or ktdb = "SQRT" Then
        kytu = "sqrt"
       End If
       If kytu = "x" Or kytu = "X" Then
        kytu = "*"
       End If
       kl = kl & kytu
     End If
   Next
   If kl = "" Then
   kl = 0
   End If
 End If
 kl = kl + "+0"
 If IsError(Evaluate(kl)) Then
 kl = "0"
 Else

    kl = Evaluate(kl)

     If kl = 0 Then
       kl = "0"
     End If
 End If
 End Function

# 4. Hàm dichthuat Google Translate

Hàm googletranslate giúp bạn dịch nhanh các hồ sơ dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng... Lập hàm và sao chép roạt ra hàng loạt, dữ liệu dịch vào luôn bảng tính. Dịch dựa vào Google Translate nên sau khi có dữ liệu bạn cần biên tập, chỉnh sửa thêm ngữ nghĩa.

Function dichthuat(sText As String, FromLang, ToLang)
  Dim p1, p2, URL, resp
  Const DIV_RESULT$ = "<div class=""result-container"">"
  Const URL_TEMPLATE$ = "https://translate.google.com/m?hl=[from]&sl=[from]&tl=[to]&ie=UTF-8&prev=_m&q="
  URL = URL_TEMPLATE & WorksheetFunction.EncodeURL(sText)
  URL = Replace(URL, "[to]", ToLang)
  URL = Replace(URL, "[from]", FromLang)
  resp = WorksheetFunction.WebService(URL)
  p1 = InStr(resp, DIV_RESULT)
  If p1 Then
    p1 = p1 + Len(DIV_RESULT)
    p2 = InStr(p1, resp, "</div>")
    dichthuat = Mid$(resp, p1, p2 - p1)
  End If
End Function

# II. CÁC CHỨC NĂNG

# 1. Hiển thị tất cả sheet ẩn

Unhide all Hidden Worksheets. Đoạn code VBA này hiển thị tất cả các sheet đang ẩn thay vì bạn phải unhide từng sheet.

Sub UnhideAllWorksheet()
 Dim ws As Worksheet
 For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
  ws.Visible = xlSheetVisible
 Next ws
End Sub

# 2. Ẩn tất cả ngoại trừ sheet hiện hành

Hide all but the Active Worksheet. Đoạn code VBA này ẩn tất cả các sheet ngoại trừ sheet đang hoạt động (sheet hiện hành). Không cần code, với Excel bạn kích vào sheet đầu và giữ Shift kích vào sheet cuối rồi kích phải vào tên sheet bất kỳ chọn Hide.

Sub HideWorksheet()
 Dim ws As Worksheet
 For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
  If ws.Name <> ThisWorkbook.ActiveSheet.Name Then
  ws.Visible = xlSheetHidden
  End If
 Next ws
End Sub

Create links to all sheets. Đoạn mã VBA này sẽ nhanh chóng lấy tên tất cả các sheet trong file và gắn link vào tạo ra 1 Mục lục tiện lợi để bạn truy xuất tới các sheet dễ dàng và nhanh chóng.

Sub CreateLinksToAllSheets()
Dim sh As Worksheet
Dim cell As Range
Dim x As Integer
x = 1
For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
  If ActiveSheet.Name <> sh.Name Then
    Range(Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column - 1).Address).Value = x
    ActiveCell.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
    "'" & sh.Name & "'" & "!A1", TextToDisplay:=sh.Name
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    x = x + 1
  End If
Next sh

End Sub

# 4. Xóa các style rác

Delete all style. Nếu bạn thấy file Excel chạy ì ạch, cứ như là bấm 1 lệnh rồi đi pha 1 ly cà phê rồi quay lại mới chạy xong. Thì đoạn code VBA nhỏ sau giúp file của bạn nhẹ và chạy nhanh hơn. Đoạn code VBA này được lập trình để xóa nhanh tất cả các Style rác, không dùng đến trong file nhưng lại gây nặng file và chạy chậm.

Sub StyleKill()
Dim styT As Style
Dim intRet As Integer
On Error Resume Next
 For Each styT In ActiveWorkbook.Styles
  If Not styT.BuiltIn Then
   If styT.Name <> "1" Then styT.Delete
  End If
 Next styT
End Sub

# 5. Thiết lập môi trường lập trình VBA Excel thuận lợi nhất cho người mới

# 7. Nhập cuộc lập trình VBA Excel đơn giản và dễ dàng nhất cho người mới bắt đầu

# 6. Fully Automated Data Entry User Form in Excel

Một video kèm theo tài liệu hướng dẫn bạn từng bước tạo form nhập dữ liệu trong Excel với hộp thoại, nút bấm và các ô nhập liệu khá là đẹp. Đây là 1 dự án nho nhỏ đáng để bạn thực hành theo, để có thể áp dụng vào nhiều công việc phải nhập liệu.

 • Hãy truy cập Kênh video bấm Sucrible (đăng ký kênh) để có bài giảng mới youtube sẽ gửi thông báo cho bạn nhé.
 • Nếu bạn gặp vướng mắc gì hãy gửi lên group facebook mình và nhiều bạn nhiệt tình sẽ chỉ dẫn hoặc hỗ trợ nhé. Link facebook ở trên menu đầu trang.
 • Các nội dung ở trang này sẽ thường xuyên được biên tập thay đổi và cập nhật. Hãy ghé thăm thường xuyên nhé.

Chúc bạn nhiều thành công.

Last Updated: 3/10/2022, 12:55:28 PM